Můj účet
Přepnout menu

Ochrana osobních údajů Easy Optic

Toto jsou zásady ochrany soukromí společnosti Easy Eye Wear s.r.o., IČ 24298085, DIČ CZ24298085 se sídlem na adrese Jugoslávská 659/11, 120 00 Praha 2, zapsané u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce 194222 (“prodávající” či “my”) jako provozovatele webové stránky www.easyoptic.cz (“webová stránka”) a poskytovatele služeb popsaných v obchodních podmínkách dostupných na webové stránce https://www.easyoptic.cz/cs/obchodni-podminky  (“obchodní podmínky”), které zahrnují zejména prezentaci dioptrických a slunečních brýlí, brýlových skel a kontaktních čoček a jejich prodej přes e-shop či v provozovně (“služby”).

Přečtěte si, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, pokud jste naším zákazníkem či uživatelem našich služeb, například pokud se přihlásíte k našemu newsletteru (“Vy”). Tyto zásady obsahují i důležité informace o Vašich právech.   

Kdo zpracovává vaše osobní údaje

Správcem Vašich osobních údajů je prodávající (“správce”) a další osoby, které nám dodávají své služby jsou zpracovatelé. Správce můžete kontaktovat na adrese jeho provozovny: Jugoslávská 21, Praha 2, 120 00 nebo na emailu: info@easyoptic.cz.

Proč zpracováváme Vaše údaje, jaké osobní údaje zpracováváme, a co je právním důvodem

My jako prodávající zpracováváme tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, adresu bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresu elektronické pošty a telefonní číslo. Dále zpracováváme údaje o zdravotním stavu v rozsahu nezbytném pro individuální zhotovení optického korekčního prostředku, tj. brýlí.

Zpracováváme Vaše údaje pro následující účely:

  1. K poskytování služeb: Za účelem splnění našich smluvních povinností, které vůči Vám máme na základě obchodních podmínek. Tyto povinnosti představují plnění smlouvy mezi Vámi a námi. Za tímto účelem můžeme zpracovávat Vaše údaje, které jste nám poskytl/a, nebo které nám poskytnete v budoucnu tím, že se zaregistrujete k užívání nebo jiným způsobem budete užívat naše služby.
    Při využívání našich služeb souhlasíte s tím, že Vaše údaje můžeme po přiměřenou dobu uchovat, pokud je předpoklad naší další spolupráce v budoucnu. Pokud svůj souhlas odvoláte, Vaše údaje odstraníme, ledaže se pro jejich uchování uplatní bod 4 níže.
  2. K zasílání newsletterů: Pokud jste se přihlásil/a k odběru newsletteru, příležitostně Vám budeme zasílat newsletter o našich službách za účelem splnění Vaší objednávky k zasílání newsletteru. Pokud jste se zaregistroval/a na webové stránce a neodmítl/a zasílání newsletteru o našich službách, smíme Vám příležitostně zasílat tento newsletter, protože je to naším oprávněným zájmem. Zasílání newsletteru můžete kdykoliv zrušit způsobem popsaným níže (námitky proti zpracování). Pokud se Vás výslovně zeptáme, zda si přejete dostávat náš newsletter a Vy nepotvrdíte svůj zájem na jeho zasílání, budeme to považovat za odmítnutí a nebudeme Vám newsletter zasílat.
  3. K propagaci a zlepšování služeb: Pokud užíváte naše služby, budeme Vás příležitostně informovat o novinkách vztahujících se k takovým službám. To platí i pro případ, že se nepřihlásíte k odběru newsletteru. Zasílání newsletterů můžete kdykoliv odmítnout, propagace našich služeb je ovšem naším oprávněným zájmem.
  4. K ochraně našich práv: Můžeme zpracovávat Vaše údaje, které jsou nezbytné k uplatnění nároku z našich práv. Zároveň také poté, co zrušíte svoji registraci, můžeme potřebovat Vaše údaje za účelem ochrany našich práv. Takový účel je naším oprávněným zájmem a jsme oprávněni zpracovávat Vaše údaje, které jste nám dali, nebo které nám v budoucnu převedete v průběhu jednání o užívání webové stránky. Takové údaje mohou zejména zahrnovat Vaše jméno, kontaktní údaje a údaje o registračním procesu.
  5. K plnění zákonných povinností: Například v případě, pokud se odhlásíte z odběru našeho newsletteru, budeme pracovat s takovou informaci, aby Vám žádný newsletter nebyl zasílán.

Uchovávání a doba zpracování osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje podle způsobu jejich získání buď v elektronické, nebo papírové podobě. Prodávající prohlašuje, že přijal potřebná technická a organizační opatření k ochraně a zabezpečení osobních údajů tak, aby nedošlo k jejich ohrožení, úniku či poškození.

Údaje získané za účelem plnění smlouvy budou prodávajícím uchovávány po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy, uplatnění nároků ze smlouvy (maximálně po dobu 10 let) a zákonných povinností souvisejících s uzavřenou smlouvou a jejím splněním, jako jsou účetní, daňové a další povinnosti, a to po dobu, kterou stanoví příslušné právní předpisy.

Údaje týkající se zdravotního stavu včetně poukazů na zhotovení brýlí od lékaře a údajů o vyšetření zraku o jsou u nás uchovávány způsobem a po dobu určenou dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Údaje získané za účelem zasílání informačních emailů na základě souhlasu kupujícího budou prodávajícím uchovávány do okamžiku odvolání souhlasu kupujícím.

Na webu provozovaném prodávajícím jsou třetími stranami (jedná se zejména o Google a Facebook) používány soubory cookies, které ukládají webové stránky prodávajícího na zařízení kupujícího a umožňují použití záznamů o návštěvě webových stránek prodávajícího k měření a cílení reklamy. Tím, že kupující používá webové stránky s prohlížečem, v němž jsou nastavené cookies, souhlasí s jejich užitím podle Ochrany osobních údajů. Prodávající nespojuje informace z cookies s kupujícím jako konkrétním uživatelem. Preference ohledně cookies je možné nastavit v rámci prohlížeče kupujícího, kde je lze i úplně zakázat a vymazat.

Vaše práva

Právní předpisy na ochranu osobních údajů Vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů: V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů – zejména GDPR – od nás můžete požadovat přístup k Vašim osobním údajům (tedy informace o tom jaká Vaše konkrétní údaje zpracováváme a jak je zpracováváme), omezení zpracování Vašich údajů (to znamená, že údaje sice zatím nevymažeme, ale nebudeme je zpracovávat) a jejich výmaz a opravu (vždy pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky), a dále můžete vznést námitku proti zpracování a můžete využít práva na přenositelnost údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv nás kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů – nejjednodušší je poslat nám email a my Vám rádi pomůžeme s uplatněním Vašich práv. Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, můžete podat stížnost u národního dozorového úřadu (pro ČR Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz).

Námitky proti zpracování: 
Pokud nesouhlasíte s tím, abychom Vaše údaje používali k zasílání newsletterů, můžete to odmítnout. Nejjednodušší je využít odkaz, který je v každém newsletteru, případně nám námitku můžete poslat emailem nebo dopisem, a pokud je to technicky možné, pak i při registraci. Pokud takové zpracování odmítnete, přestaneme Vám posílat newslettery. Můžete odmítnout i jiná zpracování založená na oprávněném zájmu a my je omezíme, pokud neprokážeme závažné a kvalifikované oprávněné důvody pro zpracování.

Cookies a další síťové identifikátory

Když používáte naše webové stránky, ukládáme my nebo třetí strany do Vašeho počítače malé identifikační soubory souhrnně nazývané cookies, které umožňují rozpoznat, že se na naše stránky vrátíte ze stejného počítače, umožňují zapamatovat si některé Vaše volby a umožňují ověřit, zda patříte do skupiny, které má být zobrazena určitá reklama. Dále používáme měřící pixely (někdy nazývané také web beacon), což jsou malé obrázky na webové stránce, které jsou určeny pro sběr určitých informací z Vašeho počítače, například jeho IP adresy nebo typu prohlížeče. 
Nepoužíváme žádné z těchto síťových identifikátorů k tomu, abychom Vás identifikovali jako jednotlivce tím, že bychom k identifikátoru přiřadili identifikační nebo kontaktní údaje, které o Vás máme k dispozici.

Cookies a další síťové identifikátory používáme k následujícím účelům:

  • Vyhodnocení reklamy a dalšího obsahu a zlepšení fungování webové stránky a služeb: Cookies nám umožní poznat nastavení, které bylo na daném počítači a prohlížení zvoleno a umožňují nám zjistit, co uživatele daného počítače zajímalo.
  • Zobrazení relevantní reklamy: Podle zjištěných informací můžeme my a případně třetí strany zobrazovat návštěvníkům naší webové stránky reklamu, která pro ně může být užitečná.

Používání cookies máte pod kontrolou: Na našich webových stránkách Vás vždy požádáme o výslovný souhlas s použitím cookies a Vy tak máte možnost rozhodnout se, zda s použitím cookies souhlasíte. Pokud souhlas neudělíte, můžeme využívat jen nezbytné cookies k fungování našich služeb. 

Některé cookies a další síťové identifikátory na našich webových stránkách jsou zcela nebo částečně provozovány třetími stranami. Tyto strany mají vlastní podmínky, kterými se řídí použití síťových identifikátorů. Prosím, seznamte se i s těmito podmínkami:

V rozsahu, v jakém by cookies a další síťové identifikátory mohly být i osobními údaji, máte práva vymezená výše v části „Vaše práva“.

Zpracování Vašich údajů při návštěvě provozovny

Naši provozovnu hlídáme kamerovým systémem. Kamery do těchto míst umísťujeme z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů, kterými jsou prevence vzniku škod a ochrana majetku. K záznamům a serverům, na kterých jsou tyto záznamy uloženy, mají přístup pouze naši autorizovaní zaměstnanci. Kamerové záznamy z našich prodejen a okolí jsou zpracovávány maximálně po dobu 30 dnů ode dne jejich pořízení.

Prohlášení kupujícího

Odesláním objednávky potvrzujete, že jste se seznámil/a s Ochranou osobních údajů a porozuměl/a jejímu obsahu, zejména rozsahu zpracovávaných osobních údajů, účelu a důvodu tohoto zpracování, jste si vědom/a svých práv vyplývajících z ochrany osobních údajů a s Ochranou osobních údajů souhlasíte.

Závěrečná ustanovení

V případě, že požadujete doplňující informace, může se na nás kdykoliv obrátit na e-mailu: info@easyoptic.cz. 
Tyto zásady ochrany soukromí jsou účinné od 1.3. 2023 a jsou k dispozici online na našich webových stránkách nebo na vyžádání v naší provozovně na adrese Jugoslávská 320/21, Praha 2, 120 00.

Za společnost Easy Eye Wear s. r. o. odsouhlasila
Jana Lemieux, jednatel

Chcete zakoupit pouze obruby nebo také skla?
Chcete zakoupit pouze brýle nebo brýle včetně dioptických čoček?