Můj účet
Přepnout menu

Podmínky objednávky brýlí na zkoušku

Prodávající nabízí možnost vyzkoušet zdarma brýlové obroučky (dále jen jako „objednávka zboží na zkoušku“). Tato služba zahrnuje možnost vyzkoušet si brýlové obroučky bez skel a korekčních čoček a je nabízena jen pro zákazníky s bydlištěm, fakturační a kontaktní adresou na území České republiky. Objednávkou zboží na zkoušku nevzniká zájemci závazek ke koupi.

Pro objednání této služby, stejně jako v případě koupě, zájemce o tuto službu (dále jen „zájemce“) vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Zájemce si může vybrat 1 – 3 páry brýlových obrouček podle aktuální nabídky.  Za poskytnutou službu je zájemce povinen uhradit společnosti paušální náhradu nákladů ve výši 190 Kč. Úhradu paušálních nákladů je třeba zaplatit platební kartou přes platební portál GoPay.

Po vyplnění objednávkového formuláře bude na webovém rozhraní zobrazena celková cena brýlových obrouček, které si zájemce objednal. Následně bude objednávka prodávajícím potvrzena emailovou zprávou. Po potvrzení objednávky a po uhrazení částky 190 Kč na účet prodávajícího budou brýlové obroučky (dále jen „ zásilka“) dle objednávky odeslány na adresu zájemce do 3 pracovních dnů.

Zájemce je povinen při převzetí zásilky tuto zásilku zkontrolovat (počet balíků, neporušenost obalu – krabice), zda nebyl její obsah poškozen při přepravě. Zájemce je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku zájemce od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@easyoptic.cz a sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu poslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky neznemožňuje zájemci věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Podpisem dodacího listu zájemce  stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Zájemce je oprávněn brýlové obroučky užívat v souladu s dohodnutým účelem tj. vyzkoušet si je, a je povinen brýlové obroučky chránit před poškozením, ztrátou či zničením a následně vrátit prodávajícímu. Na užití brýlových obrouček je stanovena zkušební doba 4 pracovních dní ode dne doručení zásilky zájemci, tzn. že zájemce se zavazuje nejpozději 4. pracovní den ode dne doručení odeslat na náklady prodávajícího zpět všechny brýlové obroučky do jeho sídla na adresu Easy Optic, Easy Eye Wear s.r.o., Jugoslávská 659/11, Praha 2, 120 00.

Pokud si zájemce z vyzkoušených brýlových obrouček vybral, může si je objednat včetně skel a korekčních čoček (dále jen „brýle“) a uhradit jejich cenu  přes webové rozhraní (viz objednávka zboží). Pokud zájemce do objednávky zboží zadá kód, který obdržel v potvrzovacím emailu objednání zboží na zkoušku, bude mu částka 190 Kč odečtena od kupní ceny brýlí. Objednané brýle mu budou následně zaslány s originálním pouzdrem a čistícím hadříkem.

Pokud zájemce zásilku ve výše uvedené lhůtě nevrátí, je povinen zaplatit prodávajícímu nejpozději den následující po posledním dni lhůty k vrácení smluvní pokutu ve výši celkové zobrazené ceny zásilky. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího domáhat se vrácení brýlových obrouček či úhrady jejich ceny soudně a požadovat náhradu škody spočívající zejména ve snížení hodnoty brýlových obrouček a ušlého zisku.

Pokud zájemce vrátí zásilku nekompletní, poškozenou či zničenou, je povinen uhradit prodávajícímu vzniklou škodu. Výši vzniklé škody mu prodávající oznámí na jeho adresu nejpozději do 5 dnů po obdržení vrácené zásilky. 

Chcete zakoupit pouze obruby nebo také skla?
Chcete zakoupit pouze brýle nebo brýle včetně dioptických čoček?