Můj účet
Přepnout menu

Obchodní podmínky Easy Optic

společnosti Easy Eye Wear s. r. o., IČ 24298085, DIČ CZ24298085 se sídlem na adrese Jugoslávská 659/11, 120 00 Praha 2, zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce 194222, pro prodej dioptrických a slunečních brýlí, dioptrických skel a kontaktních čoček konečným uživatelům prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.easyoptic.cz.

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky společnosti Easy Eye Wear s. r. o., IČ 24298085, DIČ CZ24298085 se sídlem na adrese Jugoslávská 659/11, 120 00 Praha 2, zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložce 194222 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://www.easyoptic.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní.

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese http://www.easyoptic.cz a další související právní vztahy.

Tyto obchodní podmínky se obdobně použijí i při objednávce prostřednictvím jiného prostředku komunikace na dálku (např. email) a s určitými obměnami i při objednávce osobně na prodejně či mimo prodejní prostory kupujícího (vyplnění objednávky-formuláře či rovnou koupě na místě), zejména popisem objednávky, vyplněním listinného objednávkového formuláře, není-li stanoveno jinak.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít i v anglickém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce www.easyoptic.cz (dále jen „webové rozhraní“) může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní.

Při registraci na webovém rozhraní a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Ceny zboží

Webové rozhraní obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží (dále jen „kupní cena“). Kupní ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a zahrnují náklady spojené s balením zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny. Kupující obdrží zboží za cenu platnou v době objednání na webovém rozhraní. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Objednávka zboží

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Vyplní všechny údaje uvedené v objednávce jako povinné.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
 • ceně zboží
 • ceně za dodání zboží
 • způsobu úhrady
 • způsobu doručení objednávaného zboží

(dále jen jako „objednávka“).

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím webového rozhraní
 • osobně v provozovně - oční optika Easy Optic, Jugoslávská 320/21, Praha 2, 120 00

Objednávku odešle kupující prodávajícímu. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu její obdržení elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). V případě odeslání objednávky a současném zaplacení kupní ceny zboží ihned přes webové rozhraní odešle prodávající kupujícímu spolu s potvrzením také vystavenou fakturu.

Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že u prodávajícího závazně objednává v objednávce uvedené zboží a potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou údaje uvedené v objednávce neúplné. V takovém případě prodávající kupujícího informuje a požádá ho o doplnění údajů.

Prodávající si dále vyhrazuje právo neakceptovat objednávku v případě zjevné tiskové chyby týkající se ceny, popisu či obrázku výrobku uvedeného na webu prodávajícího. O neakceptování objednávky z tohoto důvodu prodávající kupujícího informuje elektronicky na adresu uvedenou v objednávce.

Prodávající nenese odpovědnost za výběr a množství zboží, které provedl kupující.

Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy kupujícího s prodávajícím. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky (akceptací), které prodávající zašle kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího. Objednávka a potvrzení jejího obdržení jsou považovány za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit.

Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí takové smlouvy a jsou kupujícímu zaslány spolu s potvrzením objednávky. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží (pokud ji již neuhradil předem přes webové rozhraní) a cenu za dopravu zboží uvedenou v objednávce.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Prodávající za tyto služby neúčtuje kupujícímu žádný zvláštní poplatek.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Odstoupení od smlouvy

Pokud byla kupní smlouva uzavřena s kupujícím – spotřebitelem pomocí prostředků komunikace na dálku, tedy nikoliv osobně v provozovně prodávajícího, má kupující právo v souladu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží.

Postup pro odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny je následující:

a) Kupující ve výše uvedené lhůtě zašle odstoupení od smlouvy nejlépe ve formě emailové zprávy s tímto textem:
„Rozhodl/a jsem se odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.ROK, číslo faktury ………. a žádám o vrácení kupní ceny na bankovní účet číslo: ……….“
Datum a podpis. Prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu potvrdí doručení odstoupení.

b) Kupující doručí zboží na adresu prodávajícího do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu spolu s přiloženou kopií odstoupení od smlouvy. Kupující případně může přinést zboží osobně do Easy Optic, Jugoslávská 320/21, Praha 2 120 00.

c) Zboží kupující musí vrátit úplné, nepoužité, s kompletní dokumentací a příslušenstvím, nepoškozené, čisté, v původním nepoškozeném obalu. Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno, případně budou způsobeny další škody, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody, která mu tím vznikla. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Od smlouvy kupující takto zejména nesmí odstoupit, jestliže se jedná o dodávku zboží, které
a) bylo upraveno podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
b) které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo
c) které kupující vyňal ze zapečetěného obalu a z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné zboží vrátit poté, co jej kupující porušil.

V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než mu bude vrácené zboží doručeno, nebo prokázáno, že zboží bylo prodávajícímu odesláno. Vrácení kupní ceny prodávající provede bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Pokud objednávka byla uhrazena přes zaměstnanecké benefity, kupující požádá o vrácení bodů zpět na účet/kartu s benefity.

Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží, které bude kupujícím zasláno prodávajícímu prostřednictvím poštovní služby „na dobírku“.

Náklady na vrácení zboží nese kupující. Kupující dále bere na vědomí, že prodávající je oprávněn mu účtovat skutečné a doložitelné náklady, které prodávajícímu vznikly s vrácením zboží, a tyto odečíst od vrácené kupní ceny.

Byl-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Platební podmínky

Kupní cenu zboží a cenu dodání zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • platební kartou přes internetový portál GoPay při objednání zboží
 • bankovním převodem přes internetový portál GoPay při objednání zboží
 • dobírkou při převzetí zboží
 • hotově nebo platební kartou při převzetí v oční optice Easy Optic

V případě platby platební kartou přes internetový portálu GoPay je kupní cena splatná ihned přes webové rozhraní. V případě bankovního převodu je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě platby dobírkou je kupní cena splatná při převzetí zboží od dopravce. V případě převzetí zboží v oční optice Easy Optic je kupní cena splatná při převzetí zboží.

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. V případě převzetí zboží v oční optice Easy Optic může být faktura dle volby kupujícího předána kupujícímu na místě prodejcem. V případě platby dobírkou bude faktura uložena se zbožím v zásilce.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny zboží.

Dodací podmínky

Kupující má dvě možnosti převzetí zboží; osobním převzetím v oční optice Easy Optic nebo převzetím zboží od zaměstnance přepravní služby.

Osobní odběr:

Zboží může převzít kupující nebo i jiná osoba v místě dodání nebo v oční optice Easy Optic, která se musí prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Vyzvednutí objednávky v oční optice Easy Optic studiu je možné maximálně do pěti pracovních dnů od jejího potvrzení. Pokud si kupující (nebo jím pověřená osoba) nevyzvedne zboží v uvedené lhůtě, považuje se takové nevyzvednutí za odstoupení od smlouvy. To neplatí v případě, kdy kupující nemá dle těchto obchodních podmínek právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě bude kupující opakovaně vyzván k vyzvednutí zboží a pokud si je ani přes dodatečnou výzvu nevyzvedne, bude prodávající účtovat kupujícímu poplatek za uskladnění ve výši 10 Kč/den (slovy: deset korun českých) a rovněž je oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náhradu škody, kterou je prodávající oprávněn započíst vůči nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Zaslání přepravní službou:

Kupující si může vybrat přepravní službu PPL nebo Českou poštu. Prodávající je podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce. Kupující je povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 5 Kč/den (slovy: pět korun českých) a rovněž je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Dodací lhůta začíná dnem potvrzení objednávky prodávajícím. Zboží dodává prodávající nejpozději do 3 pracovních dnů v případě objednávky slunečních brýlí nebo dioptrických obrub bez brýlových čoček. V případě objednávky dioptrických obrub s brýlovými čočkami dodává prodávající zboží nejpozději do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Uvedená doba expedice se může prodloužit v závislosti na sezónních výkyvech (např. Vánoce) a vytíženosti skladu. V případě změny termínu expedice bude kupující prodávajícím včas informován.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího a prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu náklady spojené s dodáním a vrácením zboží.

Cena přepravy se řídí dle aktuálního ceníku v den objednávky na webovém rozhraní.

Kupující je povinen při převzetí zásilky tuto zásilku zkontrolovat (počet balíků, neporušenost obalu – krabice), zda nebyl její obsah poškozen při přepravě. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@easyoptic.cz a sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu poslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci z porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může kupující požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem odstranění vady nepřiměřeně nákladný.

Představuje-li vada zboží podstatné porušení smlouvy, projeví-li se vada opakovaně nebo odmítne-li prodávající vadu odstranit, má kupující právo na přiměřenou slevu, nebo odstoupení od Smlouvy. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které kupující obdržel.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při vytknutí vady, nebo bez zbytečného odkladu po vytknutí vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené době od vytknutí vady či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu, nebo může od smlouvy odstoupit.

Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než jak je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Práva z vad zboží může kupující uplatnit do 2 let od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 1 roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží či vady vylučuje.

Reklamace se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku nešetrného zacházení, opotřebování, mechanického poškození či použitím zboží v rozporu s pokyny na údržbu či účelem použití zboží.

Práva kupujícího z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí kupující. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace. V případě oprávněné reklamace budou kupujícímu náklady spojené s reklamací refundovány.

Objednávka zboží na zkoušku

Prodávající nabízí možnost vyzkoušet zdarma brýlové obroučky (dále jen jako „objednávka zboží na zkoušku“). Tato služba zahrnuje možnost vyzkoušet si brýlové obroučky bez skel a korekčních čoček a je nabízena pouze na území České republiky. Objednávkou zboží na zkoušku nevzniká zájemci závazek ke koupi.

Pro objednání této služby, stejně jako v případě koupě, zájemce o tuto službu (dále jen „zájemce“) vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Zájemce si může vybrat 1 – 3 páry brýlových obrouček podle aktuální nabídky. Za poskytnutou službu je zájemce povinen uhradit společnosti paušální náhradu nákladů ve výši 190 Kč. Úhradu paušálních nákladů je třeba zaplatit platební kartou přes platební portál GoPay.

Po vyplnění objednávkového formuláře bude na webovém rozhraní zobrazena celková cena brýlových obrouček, které si zájemce objednal. Následně bude objednávka prodávajícím potvrzena emailovou zprávou. Po potvrzení objednávky a po uhrazení částky 190 Kč na účet prodávajícího budou brýlové obroučky (dále jen „zásilka“) dle objednávky odeslány na adresu zájemce do 3 pracovních dnů.

Zájemce je povinen při převzetí zásilky tuto zásilku zkontrolovat (počet balíků, neporušenost obalu – krabice), zda nebyl její obsah poškozen při přepravě. Zájemce je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku zájemce od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@easyoptic.cz a sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu poslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky neznemožňuje zájemci věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Podpisem dodacího listu zájemce stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci z porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Zájemce je oprávněn brýlové obroučky užívat v souladu s dohodnutým účelem, tj. vyzkoušet si je, a je povinen brýlové obroučky chránit před poškozením, ztrátou či zničením a následně vrátit prodávajícímu. Na užití brýlových obrouček je stanovena zkušební doba 4 pracovních dní ode dne doručení zásilky zájemci, tzn. že zájemce se zavazuje nejpozději 4. pracovní den ode dne doručení odeslat na náklady prodávajícího zpět všechny brýlové obroučky do jeho provozovny na adresu Easy Optic, Easy Eye Wear s.r.o., Jugoslávská 320/21, Praha 2, 120 00.

Pokud si zájemce z vyzkoušených brýlových obrouček vybral, může si je objednat včetně skel a korekčních čoček (dále jen „brýle“) a uhradit jejich cenu přes webové rozhraní (viz objednávka zboží). Pokud zájemce do objednávky zboží zadá kód, který obdržel v potvrzovacím emailu objednání zboží na zkoušku, bude mu částka 190 Kč odečtena od kupní ceny brýlí. Objednané brýle mu budou následně zaslány s originálním pouzdrem a čistícím hadříkem.

Pokud zájemce zásilku ve výše uvedené lhůtě nevrátí, je povinen zaplatit prodávajícímu nejpozději den následující po posledním dni lhůty k vrácení smluvní pokutu ve výši celkové zobrazené ceny zásilky. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího domáhat se vrácení brýlových obrouček či úhrady jejich ceny soudně a požadovat náhradu škody spočívající zejména ve snížení hodnoty brýlových obrouček a ušlého zisku.

Pokud zájemce vrátí zásilku nekompletní, poškozenou či zničenou, je povinen uhradit prodávajícímu vzniklou škodu. Výši vzniklé škody mu prodávající oznámí na jeho adresu bez zbytečného odkladu po obdržení vrácené zásilky.

Bezpečnost a ochrana informací, osobní údaje

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu s platnými právními předpisy, tedy zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, a od 25.5.2018 také v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Jaké osobní údaje, z jakého důvodu a jakým způsobem jsou zpracovávány a jaká jsou práva kupujícího, resp. zájemce, je uvedeno v dokumentu Ochrana osobních údajů. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami kupující prohlašuje, že se seznámil i s Ochranou osobních údajů a vyjadřuje s ní souhlas.

Závěrečná ustanovení

Kontaktní údaje prodávajícího jsou:

 1. e-mailová adresa: info@easyoptic.cz
 2. adresa pro doručování: Jugoslávská 320/21, Praha 2, 120 00
 3. telefon: 224 284 444

Primárním způsobem komunikace mezi prodávajícím a kupujícím je e-mail (výhradně skrze výše uvedenou e-mailovou adresu). Pokud prodávající s kupujícím komunikuje prostřednictvím poštovních služeb (a to výhradně skrze výše uvedenou adresu pro doručování), kupující nese náklady na tuto komunikaci a prodávající si v tomto případě vyhrazuje právo odpovídat prostřednictvím e-mailu, pokud kupující uvede svou e-mailovou adresu. Prodávající je oprávněn s kupujícím komunikovat i prostřednictvím dalších komunikačních kanálů (typicky skrze sociální sítě).

Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti k datu 21.2.2023 a nahrazují všechna předchozí ustanovení a ujednání. Prodávající si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení tyto všeobecné podmínky změnit.

Za společnost Easy Eye Wear s. r. o. odsouhlasila
Jana Lemieux, jednatel

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno s) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Dále je možno využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr, Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

Chcete zakoupit pouze obruby nebo také skla?
Chcete zakoupit pouze brýle nebo brýle včetně dioptických čoček?